Werkgebied

Het werkgebied van de vereniging is het gebied dat wordt begrensd door de rivier de Lek, watergang de Vlist, de provinciale weg N228 via Oudewater naar de rijksweg A12 en langs de rijksweg A2 naar de rivier de Lek, inclusief de gemeente Nieuwegein.
Het werkgebied ligt in 2 provincies te weten: de provincie Utrecht en de provincie Zuid-Holland.

PDF Werkgebied Collectief Lopikerwaard

 

 

Leefgebieden

Het subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) heeft als uitgangspunt een leefgebiedenbenadering. Bij de leefgebiedenbenadering worden er leefgebieden gecreëerd en in stand gehouden voor een soort of groep van soorten die vergelijkbaar beheer vraagt.

In totaal zijn er 68 soorten benoemd, waaronder: de gele kwikstaart, kievit, grutto, blauwe kiekendief, houtduif, torenvalk, boomkikker, kamsalamander, tureluur, hazelmuis, bunzing, steenuil. 

 

Provincies vertalen natuurdoelen in provinciale Natuurbeheerplannen

In de Lopikerwaard zijn in het Natuurbeheerplan de volgende 3 agrarische leefgebieden vastgesteld:

  • Open grasland (weidevogels)
  • Droge dooradering (landschapselementen)
  • Water (duurzaam slootbeheer)

 

Binnen de leefgebieden door de Agrarische collectieven subsidies worden. Boeren vragen dus niet meer individueel subsidie aan. Het beheer dat uitgevoerd wordt binnen zo’n leefgebied hebben bijvoorbeeld de volgende functies: het creëren van foerageergebieden, of het optimaliseren van voortplantingsmogelijkheden. Voor de categorie water gelden andere beheerfuncties: het beperken van nutriëntenbelasting of bufferzones.