Polderkennis op Peil (2017)

U als veehouder woont en werkt elke dag in uw eigen polder. U hebt baat bij een polder waarin het waterbeheer op orde is en de bodem gezond en productief. In veel polders en ook op uw eigen bedrijf is altijd nog wel wat te verbeteren.

 

De ANV Lopikerwaard gaat in samenwerking met het Collectief Rijn, Vecht en Venen en PPP-Agro Advies van start met het project: Polderkennis op Peil.

In Polderkennis op Peil gaan groepen veehouders op

polderniveau (dus samen met veehouders uit dezelfde polder/ buurt) aan de slag om zowel op gebiedsniveau als op uw eigen bedrijf een optimalisatie te realiseren op het gebied van water- en bodemkwaliteit en wateroverlast.

 

De door u ervaren problemen in de polder zijn daarbij een belangrijk uitgangspunt. Gezamenlijk met het waterschap gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen. Op het gebied van water in de polder kunt u denken aan thema’s als waterberging, fosfaat, waterkwaliteit, te veel water, te weinig water. erfafspoeling enzovoort. Op het eigen bedrijf gaan we aan de slag met thema’s die de nutriëntenbelasting kunnen beperken. U kunt denken aan: optimale bemesting, bodemkwaliteit, beweiding, ruwvoerkwaliteit en benutting. Samen met andere veehouders uit dezelfde polder pakken we deze, of door u aangedragen thema’s op.  

 

De poldergroepen komen een aantal keer per jaar bij elkaar. De collectieven, de waterschappen en PPP-agroadvies zullen de groepen begeleiden. Daarnaast worden er excursies en demonstraties georganiseerd. We willen met elkaar aan de slag van 2017-2020. Omdat er subsidie ontvangen is vanuit POP3 (provincie Utrecht en EU) en de waterschappen zijn er geen deelname kosten.

 

Heeft u interesse om mee te doen?

 

Meld u dan nu aan:

Uw naam, adres, telefoonnummer,

welke polder

Specifieke interesse in welk thema, of welke wateropgave/waterprobleem