Kies uw pakket

Pakket 12

Levendige Boerensloot: baggeren en ecologisch slootschonen

Natuurlijke, mooie en levende sloten dragen bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Activiteiten die daaraan bijdragen versterken de kwaliteit van het bedrijf. Het pakket Levendige Boerensloot legt de focus op het anders baggeren en schonen van de boerensloot. We willen voorkomen dat er voedingsstoffen in de sloot terecht komen. Hiermee wordt de waterkwaliteit en de leefomgeving van planten en dieren verbeterd.

Het pakket Levendige Boerensloot bestaat uit een combinatie van baggerspuiten en ecologisch slootschonen.

 

Pakketvoorwaarden maatregelen baggerspuiten (pakket 12a)

Het eerste aandachtspunt voor de waterkwaliteit is te zorgen dat er niet te veel bagger in de sloot zit. Met baggerspuiten wordt de sloot op een eenvoudige manier op diepte gehouden. Door de bagger op het land te spuiten, worden de voedingsstoffen uit de bagger optimaal benut. Baggerspuiten geeft daarnaast in droge perioden ook een beregeningseffect.

 

 • De bagger wordt met inachtneming van de mestvrije zone op het aangrenzend landbouwperceel gespoten
 • De sloot moet op diepte zijn (volgens Keur)
 • De sloot is minimaal 2 m breed
 • Er wordt gebaggerd in mozaïekvorm, dus niet alles tegelijk, doch minimaal 50% per jaar
 • Er wordt gebaggerd min. 60 cm beneden de waterlijn
 • Het baggerspuiten vindt plaats tussen 1 juli en 1 oktober
 • In polders met minder dan 6% open water, mag per dag niet meer dan 50% van de sloten worden gebaggerd, i.v.m. drooglopen van sloten.

 

Vergoeding baggerspuiten
Uitbetaling jaarlijks op basis van de vergoeding x de meters die in het contract zijn opgenomen.
€ 70,00 per strekkende kilometer
Vergoeding vindt plaats op basis van max. één werkgang per sloot per jaar.
Brede sloten (breder dan 10 m.) mogen in twee werkgangen worden gebaggerd.

 

 

 

 

 

Pakketvoorwaarden maatregelen ecologisch slootschonen (pakket 12b)
Met ecologisch slootschonen worden de planten zoveel mogelijk afgemaaid en minimaal 1 á 2 meter uit de slootkant op het land gezet. Hierdoor verschralen de oeverzones en stromen de voedingstoffen niet terug in het water. Dit spaart de slootkanten en de wortels van oeverplanten, die het jaar na de schoning weer kunnen uitgroeien. Hierdoor worden de kanten steviger en kalven minder af. Het tijdstip van baggeren en schonen wordt afgestemd op de minst kwetsbare periode voor bijvoorbeeld vissen en amfibieën.

 • 30-100% van de beheereenheid (talud, slootkant) wordt tussen 1 september en 1 november geschoond; Jaarlijks om en om schonen mag ook
 • De planten worden zoveel mogelijk afgemaaid, plantenwortels worden zo weinig mogelijk beschadigd en er komt geen bagger uit de sloot mee op de kant
 • Maaisel en slootvuil worden verwijderd, of zover mogelijk uit de slootkant op het perceel gedeponeerd of verwerkt op het naastgelegen perceel bijvoorbeeld door verspreiden of versnipperen, bijvoorbeeld met een wallenfrees
 • Vertrapping van slootkanten door vee wordt zoveel mogelijk voorkomen
 • Indien de Keur dit toestaat blijft een deel van de slootbegroeiing tijdens het slootschonen staan (afhankelijk van de Keur maximaal 25 % van de begroeiing)
 • Er wordt gebruik gemaakt van een maaikorf of een eco-reiniger. Andere slootreinigingsapparatuur kan ook gebruikt worden mits het bodemprofiel inclusief de wortels van waterplanten in de sloot niet beschadigd wordt.

 

100% schonen is ecologisch gezien niet wenselijk. Gefaseerd te werk gaan in ruimte en tijd is geniet de voorkeur!

 

Vergoeding ecologisch slootschonen
€ 100,00 per strekkende kilometer
Uitbetaling jaarlijks op basis van de vergoeding x de meters die in het contract zijn opgenomen.

 

Bewaren

Bewaren