Kies uw pakket

Pakket 13

Botanisch waardevolle weiderand / bemestingsvrije zone / bufferstroken

Het veenweidegebied kenmerkt zich door de karakteristieke boerensloten. Sloten, maar ook slootkanten zijn waardevol als leefgebied voor vissen, amfibieën, reptielen en water- en oeverplanten. Gezonde slootkanten leveren een gevarieerde biodiversiteit en dragen bij aan een goede waterkwaliteit. Voor de waterkwaliteit is het van belang dat er zo weinig mogelijk emissie van meststoffen naar het oppervlaktewater plaatsvindt. Een bredere onbemeste strook heeft dan ook een positief effect op de waterkwaliteit. Bemestingsvrije randen langs waterlopen tellen wel gewoon mee in de mestplaatsingsruimte.

 

Pakketvoorwaarden maatregelen 

  • Strook is gelegen langs een sloot en is 2 meter breed vanaf de perceelsrand, zoals vastgelegd in de GDI
  • Uitsluitend pleksgewijs gebruik van chemische onkruidbestrijding (haarden van akkerdistel, ridderzuring, jacobs kruiskruid en brandnetel) op max. 10% van de beheereenheid
  • Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten zijn aanwezig in de periode van 15 mei tot 15 juni per 100 meter
  • Het gewas wordt jaarlijks ten minste éénmaal per jaar gemaaid en afgevoerd
  • Beweiding is toegestaan
  • Op de strook vindt geen bemesting plaats en er wordt geen bagger op gebracht
  • De rand mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid
  • Laten staan van de rand bij de eerste snede geeft een hogere vergoeding

 

Vergoeding bufferstroken
Eerste snede NIET maaien € 1.206,16 per ha 
Eerste snede WEL maaien € 1.106,16 per ha

 

Meldingsplicht

Als u in aanmerking wilt komen voor de hogere vergoeding van dit pakket, dan zult u binnen 3 werkdagen na het maaien een melding moeten maken bij het collectief. Als u geen melding maakt, dan gaan we er van uit dat de rand bij de eerste snede is gemaaid en valt u automatisch in het lage tarief.