Kies uw pakket

Pakket 3

Plas-dras en greppel plas-dras

Plas-draspercelen hebben een aantrekkende werking op de vestiging van grutto’s en tureluurs. Plas-draspercelen dragen daarom in belangrijke mate bij aan een goed functionerend weidevogelbiotoop. In het voorjaar worden de percelen gebruikt om op te vetten en te rusten voor het broedseizoen. In een periode van enkele maanden wordt het waterpeil van 5 tot 20 cm boven het maaiveld gebracht. Ideaal is als er een variatie  is van ondiepe en en net-droogvallende plekken. De rest van het jaar kan het perceel gebruikt worden als hooi- of weiland. Bij een greppelplas-dras ontstaat er een 2-4 meter brede zone met water met een glooiende oever voor kuikens. Een plas-dras moet altijd gecombineer worden met broed- en leefgebied. Als er geen geschikt broed en opgroeibiotoop in de buurt is (kruidenrijke weidevogelgraslanden met maaidatum 15 juni of later en/of extensieve beweiding) dan werkt plas-dras als een ecologische val. In een ruime straal rond plas-draspercelen is de broedvogeldichtheid van kievit en tureluur hoger. Daarnaast blijkt dat de plas-draspercelen grutto’s uit de wijde omgeving aantrekt om te foerageren en te slapen. De ANV stimuleert haar leden om percelen plas-dras te zetten. De afgelopen jaren heeft dit geleid tot 14 plas-draspercelen.

 

Beschrijving beheereisen
De oppervlakte is geïnundeerd (100% drassig). De inundatieperiode loopt van datum x tot datum y (zie beschreven onder pakketten) 

 

Aanvullende beheervoorschriften
De beheereenheid is jaarlijks geïnundeerd.
Pakket b en c: Op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel is de laag water tussen de 5 en 20 cm diep
Pakket g: Op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel is de laag water ten minste 5 cm diep

 

Pakketten
De inundatieperiode betreft de volgende periode:
b) Plas-dras van 15 februari tot 15 mei
c) Plas-dras van 15 februari tot 15 juni

g) Greppel plas-dras van 15 februari tot 15 juni

 

Vergoeding

b) € 1447,35 / ha

c) € 2403,37 / ha

g) € 2403,37 / ha

 

Bewaren

Bewaren