Kies uw pakket

Pakket 7

Ruige mest

Het bemestingsniveau bepaalt de kruidenrijkdom van het perceel. Bij een hoog bemestingsniveau concurreert het raaigras de meeste kruiden weg. Daarbij heeft kunstmest een verzurend effect op de bodem en zorgt het voor een te snelle grasgroei. Bij een lager bemestingsniveau krijgen kruiden en andere grassoorten meer kans, wat vervolgens zorgt voor een structuurrijkere vegetatie en hoger voedselaanbod voor de kuikens. Ook het bemestingsmoment is erg van belang. Hoe eerder er bemest wordt, hoe langer het gras is in de kuikenperiode. Lang gras belemmert de groei en verlaagt de overleving van de kuikens. Ruige mest is traagwerkend en trekt bovendien kieviten doordat zij de strootjes gebruiken voor hun nest.

 

Beschrijving van beheereisen
• Bemesting met ruige stalmest is verplicht; melding achteraf binnen 3 werkdagen

 
Aanvullende beheervoorschriften

  • Op de beheereenheid wordt in een kalenderjaar ten minste 10 en maximaal 20 ton ruige stalmest per hectare uitgereden.
  • De ruige stalmest wordt in één keer tussen 1 februari en de begindatum van de rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket, óf vanaf de dag volgend op de einddatum van de rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket tot 1 september opgebracht, waarbij per beheerjaar slecht één melding gedaan mag worden.
  • Van het uitrijden van de ruige stalmest wordt binnen 3 werkdagen na dat uitrijden melding gedaan. De melding gaat vergezeld van een kaart met een topografische ondergrond waarop de beheereenheid is, dan wel beheereenheden zijn, aangegeven waarop de ruige stalmest is uitgereden.

 

Pakketten
a) Ruige mest

 

Vergoeding

€  115,60 ha