Kies uw pakket

Pakket 4

Legselbeheer op grasland en bouwland

Beschrijving van beheereisen
• Pakket a en c: Op de percelen wordt gezocht. Gevonden nesten worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv. stalkaart of geo-informatie). Indien een perceel grasland wordt gemaaid of anderszins bewerkt, wordt een enclave van tenminste 50 m2 met minimaal een straal van 3,5 m aangehouden om de aanwezige gevonden nesten. Bij beweiding is een nestbeschermer geplaatst. Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid worden geplaatst. 
• Pakket b: Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven onder pakketten) 
• Pakket b: In de rustperiode vinden op de oppervlakte geen bewerkingen plaats.

 

Aanvullende beheervoorschriften
Pakket a en c: De beheereenheid wordt tijdens het broedseizoen een of enkele malen afge-zocht op aanwezige legsels. Gevonden legsels worden gemarkeerd, geregistreerd, en gemeld bij het Collectief.
Pakket c: Indien een perceel bouwland met nesten wordt bewerkt, dan wordt het nest gesp-aard door het tijdelijk te verplaatsen, of door middel van een nestbeschermer, of door om het nest heen te werken.
Pakket b: Er wordt een rustperiode in acht genomen van ten minste 15 april tot en met 15 mei. Als eerder dan 15 april legsels worden aangetroffen dan geldt de rustperiode vanaf het moment dat er legsels zijn geconstateerd en gemeld bij het Collectief. In deze periode worden geen werkzaamheden uitgevoerd zoals zaaien, frezen, schoffelen en eggen.

 

Pakketten
a) Nestbescherming op grasland
b) Rustperiode op bouwland 15 april – 15 mei.
c) Nestbescherming op bouwland

 

Aanvullende info van het Collectief ANV Lopikerwaard

De invoering van legselbeloning moet het vinden en beschermen van weidevogelnesten stimuleren. Er moet worden voorkomen dat te veel zoeken leidt tot een hoge predatiedruk.
Dit vereist enige terughoudendheid van agrariërs en vrijwilligers, waar een geldelijke beloning en de uitdaging om een nest te vinden juist het tegenovergestelde stimuleren.

 • Gevonden nesten worden vergoed, met uitzondering van nesten die om verwijtbare redenen (werkzaamheden, vertrapping) verloren zijn gegaan. Voor percelen met een uitgestelde maaidatum wordt voorafgaande aan het maaien advies gevraagd aan de gebiedscoördinator of poldermedewerker.
 • Op bouwland worden de aanwezige legsels gespaard bij bewerking (bij voorkeur door om de legsels heen te werken). Slechts bebroede legsels die aanwezig zijn na bewerking komen in aanmerking voor een vergoeding. De agrariër vraagt daags na de bewerking een opname aan door de poldermedewerker of gebiedscoördinator. In het weidevogelseizoen kan deze opname 2 maal worden aangevraagd met een tussenperiode van tenminste 3 weken. Nesten gevonden na de laatste bewerking (inzaaien) komen niet in aanmerking voor vergoeding.
 • De contractant is verplicht een deugdelijke administratie te voeren op een door de vereniging verstrekt formulier en de ligging van de nesten aan te geven op een bedrijfskaart (stippenkaart). Administratie en nesten worden gecontroleerd door poldermedewerkers en/of de gebiedscoördinator van de vereniging. Deze administratie dient als basis voor de uitbetaling.

 

Vergoedingsregeling

 1. Basis vergoeding per ha aan deelnemer:
  Per ha legselbeheer onder contract wordt aan de deelnemer een bedrag betaald van € 25,00.
 2. Vergoeding per nest aan deelnemer:
  Kievit en Scholekster per nest € 40,00
  Voor overige weidevogels  €  80,00 per nest.

 

Indien de totale vergoeding van de gevonden nesten bij de contractanten meer bedraagt dan het door de vereniging ontvangen subsidiebedrag, dan kan de vergoeding per gevonden nest  achteraf worden aangepast.

 

Indien op het bedrijf weidevogelvrijwilligers actief zijn die nesten zoeken en/of de administratie verzorgen geeft de ANV Lopikerwaard de deelnemer  het advies om deze vrijwilliger(s) te belonen met 10% van de door u ontvangen vergoeding (met een maximum van €250) voor gemaakte onkosten.

 

Bewaren

Melding maken

Fout: Contact formulier niet gevonden.